Chihdo

Co-Pilot of the Moonshadow

Description:
Bio:
Type: Rodian Smuggler

Chihdo

STAR WARS: The Moon Swing Chronicles IanHoulihan